На ви­хід­них у го­рах ря­ту­валь­ни­ки на­да­ли до­по­мо­гу ту­рис­ту з Хмель­нич­чи­ни.

18 бе­рез­ня о 17:21 на пункт зв’яз­ку Дер­жавної по­жеж­но-ря­ту­валь­ної час­ти­ни № 12 се­ли­ща Вер­хо­ви­на на­дій­шло по­ві­дом­лення про те, що під час спус­ку з го­ри Го­вер­ла ту­рист 1997 ро­ку на­род­ження, жи­тель Хмель­ницької об­ласті, від­чув по­гір­шення ста­ну здо­ров’я (за­галь­на слаб­кість), то­му пот­рібна до­по­мо­га ря­ту­валь­ни­ків, щоб суп­ро­во­ди­ти його до під­ніжжя го­ри.

«Для про­ве­ден­ня ава­рій­но-ря­ту­валь­них ро­біт бу­ло нап­равле­но ря­ту­валь­ни­ків по­шу­ко­во-ря­ту­валь­но­го від­ді­лен­ня смт Во­рох­та та пос­та За­рос­ляк», — по­ві­дом­ляє Го­лов­не уп­равлін­ня ДСНС Ук­ра­їни в Іва­но-Фран­ківсь­кій об­ласті.

На Говерлі врятували молодого мешканця Хмельниччини

О 18:30 ря­ту­валь­ни­ки при­бу­ли до пос­траж­да­ло­го та тран­спор­ту­ва­ли його до спор­тивної ба­зи «За­рос­ляк».

Залишити відповідь